Latviski Russian
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa    

 

 

 

 

 

Kontakti

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Emīlijas Benjamiņas iela 10 - 34, Rīga, LV-1050, Latvija

Ieeja no Jēzusbaznīcas ielas. Ieejas kods "34" un "zvaniņš". Otrais stāvs.

 

Mob.: +371 29298684
+371 29279740

Karte

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00. Pārējās dienās pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 29 29 86 84.


e-mail: infoarbitragelv

 

Rīgas Neatkarīgā šķīrējtiesa darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus starp juridiskām un fiziskām personām, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus Latvijas.
Rīgas Neatkarīgajā šķīrējtiesā var nodot izšķiršanai jebkuru civiltiesisku strīdu izņemot strīdu:

 kura izspriešana varētu aizskart tādas personas tiesības vai ar likuma aizsargātās intereses, kura nav šķīrējtiesas līguma dalībniece;

 kurā kaut viena puse ir valsts vai pašvaldības iestāde vai ar šķīrējtiesas nolēmumu var tik skartas valsts vai pašvaldību tiesības;

 kurš saistīts ar grozījumiem civilstāvokļa aktu reģistrā;

 par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu tiesībām un pienākumiem vai ar likumu aizsargātām interesēm;

 par lietu tiesību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja strīda dalībnieks ir persona, kurai ar likumu ir ierobežotas tiesības iegūt nekustamo lietu īpašumā, valdījumā vai lietošanā;

 par personu izliekšanu no dzīvojamām telpām;

 individuāls darba tiesību strīds starp darbinieku un darba devēju;

 par to personu tiesībām un pienākumiem, kuras līdz šķīrējtiesas nolēmuma pieņemšanai ir ierosiātas lietas par maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu;

kas saistīts ar sevišķā tiesāšanās kartībā izskatāmājiem jautājumiem.

 

Kā būtiskākos ieguvumus strīdu izšķiršanai Rīgas Neatkarīgajā šķīrējtiesā var minēt:

 strīda izskatīšanas ātrumu

Šķīrējtiesa lietas izskata tikai vienā instancē, un līdz ar to lietas izskatīšana ilgst pārsvarā ne ilgāk kā trīs nedēļas. Šis apstāklis ir sevišķi svarīgs uzņēmējdarbībā, jo, nodrošinot savlaicīgu strīda izskatīšanu, tiek nodrošināta pēc iespējas ātrāka saimnieciskās darbības turpināšana, lieki neiesaldējot līdzekļus.

Šobrīd, kad valsts tiesas ir pārslogotas, kā rezultātā lietu izskatīšana šajās tiesās ievelkas ne tikai mēnešu, bet pat vairāku gadu garumā, radot uzņēmējiem papildus zaudējumus, strīdu izskatīšana šķīrējtiesā saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un valsts tiesas izpildu raksta saņemšana pamatojoties uz šķīrējtiesas nolēmumu tik īsākā laikā ir liela priekšrocība uzņēmējiem, jo piemērām lietās par parāda piedziņu dod reālāku iespēju piedzīt parādus, ja parādnieks nemaksā brīvprātīgi.

 mazākus tiesvedības izdevumus

Rīgas Neatkarīgajā šķīrējtiesā tiesvedības izdevumi ir līdzīgi valsts nodevas apmēram valsts tiesās, un atkrīt izdevumi par apelācijas un kasācijas instanci, kā arī juridiskās palīdzības apmaksu apelācijas un kasācijas laikā.

 strīda izskatīšanas konfidencialitāti, t.i. kad strīda tuvāka informācija ir zināma tikai iesaistītajām pusēm un personām, kuras strīdu izšķir.

Šķīrējtiesas procesa konfidencialitāte pretstatā valsts tiesas publiskumam. Šķīrējtiesas sēdes ir slēgtas, un personas, kas nepiedalās lietā, tajā var būt klāt tikai tad, ja puses tam piekrīt. Šķīrējtiesa nav tiesīga spriedumu nodot atklātībai bez pušu piekrišanas.

 puses var vienoties par tiesvedības valodu Rīgas Neatkarīgajā šķīrējtiesā, kā arī par šķīrējtiesas procesa norises vietu.

 ir nodrošināta Rīgas Neatkarīgās šķīrējtiesas sprieduma izpilde Latvijā un citās valstīs

Ja šķīrējtiesas nolēmums labprātīgi netiek pildīts, ieinteresētā puse ir tiesīga griezties rajona (pilsētas) tiesā ar pieteikumu par izpildu raksta izsniegšanu  šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei.

Šķīrējtiesas nolēmuma izpildīšana ir obligāta un saistoša ne tikai Latvijā, bet arī vairāk nekā 100 ārvalstīs - valstīs, kuras ir pievienojušās 1958. gada Ņujorkas konvencijai, t.i. praktiski visās attīstītajās valstīs.

 

Rīgas Neatkarīgajā šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstiski vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Rīgas Neatkarīgajā šķīrējtiesā.
Strīdu izšķiršana Rīgas Neatkarīgajā  šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu, ja vien puses nav vienojušās par citu strīda izšķiršanas kārtību, kā arī ievērojot Civilprocesa likuma Sadaļu par šķīrējtiesu.

 

 

Top.LV