Latviski Russian
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa
Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa Rīgas Neatkarīgā Šķīrējtiesa    

 

 

 

 

 

Kontakti

 

Apmeklētāju pieņemšanas vieta:
Gogoļa iela 10-34, Rīga, LV-1050, Latvija

Ieeja no Jēzusbaznīcas ielas. Ieejas kods "34" un "zvaniņš". Otrais stāvs.

 

Mob.: +371 29298684
+371 29279740

Karte

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:00. Pārējās dienās pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 29 29 86 84.


e-mail: infoarbitragelv

 

Kā pareizi noformēt dokumentus iesniegšanai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā

* Lai nodotu Jūsu strīdu izskatīšanai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā, ir nepieciešama abu pušu piekrišana. Šī piekrišana var būt izteikta vairākos veidos.

* Visbiežāk jau līguma noslēgšanas brīdī (tas var būts pirkuma, preču piegādes, darba, īres vai kāds cits līgums) vienā no tā punktiem puses nosaka kārtību, kādā tiks risināti iespējamie strīdi. Pusēm tas ir viens no pieņemamākajiem veidiem, jo strīda rašanās gadījumā pusēm bieži vien ir grūti vienoties par tā izskatīšanas vietu un kārtību. Tāds punkts, kurā puses norāda iespējamo domstarpību izskatīšanas vietu, tiek saukts par klauzulu. Jūs variet izkopēt klauzulu no šīs lappuses un ielikt to vienā no Jūsu līguma punktiem, vai arī izmainīt tās tekstu saskaņā ar Jūsu abpusēju vienošanos.

* Ja Jūsu līgumā nav atbilstošās klauzulas vai arī starp Jums pastāv mutiska vienošanās, tad abu pušu piekrišanu, par strīda nodošanu Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā, var izteikt, noslēdzot līgumu par strīda nodošanu.

* Puses var vienoties arī vienkārši apmainoties ar vēstulēm, telegrammām u.c. Galvenais, lai būtu skaidri redzams, ka visas puses ir ar mieru nodot savu strīdu izskatīšanai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā.

* Gadījumā, ja līguma punktā ir noteikts, ka iespējamie strīdi tiek nodoti izskatīšanai šķīrējtiesā, bet nav norādīts tās precīzais nosaukums, tad prasītājs var iesniegt dokumentus Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā. Šajā gadījumā atbildētājam tiek nosūtīts paziņojums par Jūsu prasības pieteikumu un tiek piedāvāts 10 (desmit) dienu laikā paziņot par savu piekrišanu vai atteikumu atrisināt strīdu Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā. Tikai atbildētāja piekrišanas gadījumā strīds tiek pieņemts izskatīšanai.

* Strīda rašanās gadījumā prasītājs iesniedz (vai arī nosūta pa pastu) prasības pieteikumu un prasību pamatojošus dokumentus Rīgas Neatkarīgās Šķīrējtiesas prezidijā. Klāt jāpievieno prasības pieteikuma un augstākminēto dokumentu kopijas. Kopiju skaitam jāatbilst lietā esošo atbildētāju skaitam. Klāt nepieciešams pievienot tiesvedības maksas un pasta izdevumu maksājumu, to apjoms ir noteikts Tiesas Reglamenta pielikumos, apliecinošu dokumentu.

* Gadījumos, kad lietas izskatīšanai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā ir nepieciešama atbildētāja piekrišana (gadījumā, kad nav norādīts tiesas nosaukums), prasītājam ir jāapmaksā tikai pasta izdevumi. Pārējos tiesvedības izdevumus prasītājs apmaksā tikai pēc atbildētāja augstākminētās piekrišanas saņemšanas.

* Atbildes uz jebkuriem jautājumiem saistībā ar dokumentu noformēšanu iesniegšanai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā var saņemt, nosūtot jautājumu uz e-pastu info&arbitrage.lv vai arī piezvanot pa tel. 29298684.

 

Dokumentu paraugi (Word)

1) Prasības pieteikums par debitora parāda piedziņu.

2) Prasības pieteikums  par komunālo un citu maksājumu parāda piedziņu.

3) Prasības pieteikums par neatmaksātā aizdevuma piedziņu.

4) Dzīvokļa pirkuma līgums.

5) Pretenzija par parāda piedziņu.

6) Sadarbības līgums.

7) Pretenzija par neapdzīvojamo telpu nomas līguma neizpildi.

8) Pirkuma līgums.

9) Aizdevuma līgums.

10) Nomas līgums.

Klauzula

 

Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumiem pēc prasītāja izvēles tiesā vai Rīgas Neatkarīgajā Šķīrējtiesā (Šķīrējtiesu reģistra reģ. Nr. 40003759441), saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, rakstveida procesā un ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.