Latviski По русски
Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд
Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд
Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд
Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд
Рижский Независимый Третейский Суд Рижский Независимый Третейский Суд    

 

 

 

 

 

Место приема посетителей:
ул. Гоголя 10-34, Рига, LV-1050, Латвия

Вход с улицы Иезусбазницас. Код на входе - "34" и кнопка с рисунком звоночка. Второй этаж.

 

Смотреть на карте

 

Время приема посетителей: по понедельникам с 12:00 до 15:00. В остальные дни по предварительной записи по телефону +371 29298684.

 

Моб.: +371 29298684
+371 29279740

e-mail: infoarbitragelv

 

Auaaseza ce Csaeaaknzi-lsioannoaeukici eazika Eanacc
(kaiococaeukue lasaaia)

?annu A
NSANAENZCE NOA (ASICNSAE)

Ceaaa 12
Iisaeiaakca c aa?naeukinnu nsanaenzici noaa

 

SAEAAE 61
Iilca lieieakc?

Nnanu? 486

Iisaeiaakca nsanaenzici noaa

1) Nsanaenzce noa gieki iisaeiaanu ae? saesauakc? zikzsankici nlisa. Nsanaenzce noa giean saiinanu nazea linni?kki.

2) Nsanaenzce noa saiinaan ka inkiaakcc onnaaa cec lieieakc?, a nsanaenzce noa ae? saesauakc? zikzsankici nlisa iisaeiauaaann? a lis?aza, ilsaaaeakkig a znig eazika.

3) Linni?kkue nsanaenzce noa gicon iisaeiaanu zscac?anzca ecoa, zinisua ii aci iisaeiaakcc niiilazn Gckcnnasnnao znncocc.

4) Saesauakca nlisia a nsanaenzig noaa ka ?ae?ann? lsaalsckcganaeunzie aa?naeukinnuz.

 

Nnanu? 487

Nlisu, saesauaagua a nsanaenzig noaa

A nsanaenzce noa gieki lasaaanu ka saesauakca eziie csaeaaknzi-lsaaiaie nlis ea cnzez?akcag nlisa:

1) nlisa, na?eakkici n cegakakc?gc a saccnnsa aznia csaeaaknzici ninni?kc?;

2) nlisa, na?eakkici n lsaaagc cec ealclakkugc eazikig cknasanagc eco, kaoia?lcon? lia ilazie cec lila?cnaeunnaig, cec eco, lscekakkuo kaleanaeanliniikugc;

3) nlisa ii onnakiaeakcc, cegakakcc cec lsazsalakcc aalkuo lsaa a inkiuakcc kaaacecgici cgolannaa a neo?aa, anec nsaac o?annkczia nlisa annu ecoa, lsaaa zinisuo li lsciisanakcz a niinnaakkinnu, aeaaakca cec lieueiaakca kaaacecgug cgolannaig icsakc?aku niceanki eaziko;
4) nlisa, saesauakca zinisici giean eansikonu lsaaa cec ealclakkua eazikig cknasanu ecoa, ka ?ae?zlacin? o?annkczig aiciaisa i nsanaenzig noaa;

5) nlisa, a zinisig oin? iu iaka ce nnisik ?ae?ann? cinoaasnnaakkug o?saeaakcag cec o?saeaakcag nagiolsaaeakc?.

 

Nnanu? 488

Lsioannoaeukua kisgu, lscgak?agua lsc saesauakcc nlisia

Ae? nsanaenzici noaa ii?eanaeuku nieuzi lsioannoaeukua kisgu, ilsaaaeakkua ?annuz A aakkici eazika, anec nieuzi a znie ?annc ka ilsaaaeakki ckia.

 

Nnanu? 489

Kisgu ganascaeukici lsaaa, lscgak?agua lsc saesauakcc nlisia

1) Lsc saesauakcc nlisia, nsanaenzigo noao a lasaoz i?asaau kaiioiacgi aeaancnu, aiciaiscecnu ec nnisiku i nig, li zazcg eazikag cec iiu?a?g naaeiz saesauaznn? co aeacgkua inkiuakc?. Nazia niceauakca a ncea kannieuzi, kanzieuzi iki ka lsincaisa?cn lieieakc?g nnanae 19, 24 c 25 Csaeaaknzici eazika.

2) Anec nazici niceauakc? ka iuei cec nsanaenzce noa lscekae aci ka cgazlcg nceu, eazik, lscgak?ague ae? lsaaiauo inkiuakce nnisik ilsaaae?ann? a niinaannnacc n aaiakugc lieieakc?gc Csaeaaknzici eazika.

 

SAEAAE 62
Aiciais i nsanaenzig noaa

Nnanu? 490

Lik?nca aiciaisa i nsanaenzig noaa

1) Aiciaisig i nsanaenzig noaa ?ae?ann? a lis?aza, ilsaaaeakkug a znig eazika, niceauakca gaeao nnisikagc i lasaaa?a nlisa a nsanaenzce noa.

2) Nnisiku gicon aiciaiscnun? i lasaaa?a ae? saesauakc? a nsanaenzig noaa nazici nlisa, zinisue oea li?acen? cec giean li?acnun? a ioaolag.

 

Nnanu? 491

Nnisiku aiciaisa i nsanaenzig noaa

Aiciais i nsanaenzig noaa gicon eazez?cnu:

1) Aaanliniikia ocec?anzia ecoi kaeaacncgi in csaeaaknnaa c ganna ecnaeunnaa;

2) Zscac?anzia ecoi, easaccnnscsiaakkia a Eanacc cec ea soiaeig.

 

Nnanu? 492

Oisga aiciaisa i nsanaenzig noaa

1) Aiciais i nsanaenzig noaa eazez?aann? lcnugakki. Aci zaz inaaeukia lieieakca (zeaoeoea nsanaenzici noaa) gieki liganncnu a eziie aiciais.

2) Lcnugakkue aiciaisig n?cnaann? nazea niceauakca, zinisia eazez?aki lonag iigaka lcnugagc, oaznicsaggagc, naeacsaggagc cec cnlieueo? asocca nsaannaa naeaziggokczaocc, zinisua iianla?caazn ocznaocz eaeakc? nnisik lasaaanu nlis cec aiegiekue nlis ae? saesauakc? a nsanaenzig noaa.

3) A aiciais gieki azez?cnu iciaiszo i lis?aza sannginsakc? nlisa a niinaannnaca n saceagaknig cec li niceauakcz nnisik.

4) Aiciais i nsanaenzig noaa gieki ingakcnu cec cegakcnu a niinaannnacc n lcnugakkug niceauakcag nnisik.

 

Nnanu? 493

Ncea aiciaisa i nsanaenzig noaa

1) Ecoa, zinisua eazez?cec aiciais i lasaaa?a nlisa ae? saesauakc? aci a nsanaenzig noaa, ka cgazn lsaaa inzaeanun? in kaci, anec a lis?aza, ilsaaaeakkug a eazika cec aiciaisa aiciais i nsanaenzig noaa ka cegakak cec ka ingakak.

2) Aiciais i nsanaenzig noaa kaoiacnn? a ncea liza ka eazik?ceinu lsaaiaia inkiuakca, a na?ec n zinisug ik iue eazez?ak.

3) Anec niceauakca i lasaaa?a nlisa ae? aci saesauakc? a nsanaenzig noaa azez?aki zaz inaaeukia lieieakca a eazez?akkue nnisikagc aiciais, zni niceauakca sannganscaaann? zaz naginni?naeukue aiciais. Anec nsiz aiciaisa eazik?cen? cec aiciais lscekak ka cgazlcg nceo, niceauakca i lasaaa?a nlisa ae? aci saesauakc? a nsanaenzig noaa innaann? a ncea.

4) Zaeaa? nnisika cgaan lsaai a iakinnisikkag lis?aza innnolcnu in aiciaisa i nsanaenzig noaa, niiilca ii znig anisie nnisika, anec nnisiku ka ilsaaaecec asocie nsiz ae? sannginsakc? aaea a nsanaenzig noaa c cgaann? iaki ce neaaozlco oneiace:

1. a lsioanna nsanaenzici noaa aieuua ?ag ea ?anusa gan?oa ka iisaeiaak ninnaa nsanaenzici noaa cec ka lsiceaia?nn? kczazco lsioannoaeukuo aaennace.

2. a na?akca ciaa in ka?aea lsioanna nsanaenzici noaa, nsanaenzce noa ka eazik?ce sannginsakca nlisa sauakcag.

 

Nnanu? 494

Eazik, lscgak?ague ae? aiciaisa i nsanaenzig noaa

Anec a aiciaisa i nsanaenzig noaa ka ilsaaaeaki - li eazikag zazie nnsaku sannganscaaann? ncea aakkici aiciaisa, eazik, lscgak?ague z aiciaiso i nsanaenzig noaa ilsaaae?ann? a niinaannnaca ni nnanu?gc 19 c 20 Csaeaaknzici eazika.

 

SAEAAE 63
Liaciniaza lsioanna nsanaenzici noaa

Nnanu? 495
Ilsaaaeakca liaaaaignnaakkinnc nlisa

1) I liaaaaignnaakkinnc nlisa sauaan nag nsanaenzce noa, nazea a nao neo?a?o, zicaa iaka ce nnisik inlascaaan kaec?ca aiciaisa i nsanaenzig noaa cec aci nceo.

2) Ea?aeakca i nig, ?ni nlis kaliaaaaignnaakak nsanaenzigo noao, nnisika liaaan ai ak? izik?akc? nsiza liaa?c ineuaa.

3) Nsanaenzce noa ailsin i liaaaaignnaakkinnc ago nlisa giean saesaucnu ka eziie nnaacc lsioanna nsanaenzici noaa.

 

Nnanu? 496

Iianla?akca cnza ai liaa?c cnza a nlisao, zicaa ikc liaaaaignnaakku ae? co saesauakc? a nsanaenzig noaa

1) Li ea?aeakcz aiegiekici cnnoa noa li ganno kaoieaakc? aieekcza cec aci cgolannaa a lis?aza, lsaaonginsakkig nnanuae 38 znici eazika, giean iianla?cnu cnz ai aci liaa?c. Nin ea nague noa li lsinuia nnisik cec nsanaenzici noaa saesauaan ailsin ii ingaka cec cegakakcc iianla?akc? cnza.

2) Ea?aeakca ii iianla?akca cnza cec ea?aeakca i cegakakcc iianla?akc? cnza ka sannganscaaznn? zaz kaniiezaakc? niceauakc? i nsanaenzig noaa c ka ?ae?ann? lsal?nnnacag ae? saesauakc? nlisa a nsanaenzig noaa.

 

Nnanu? 497

Nsanaenzce noau?

1) Nsanaenzce noau? ?ae?ann? ecoig, zinisia a niinaannnaca n lieieakc?gc aiciaisa i nsanaenzig noaa c lieieakc?gc kanni?laci eazika, kaeka?aki ae? saesauakc? nlisa.

2) Nsanaenzcg noauae gieki kaeka?cnu eziia aaanliniikia ecoi kaeaacncgi in aci csaeaaknnaa c ganna ecnaeunnaa, anec zni ecoi lcnugakki aaei niceanca ka zni.

3) Nsanaenzce noa aieeak auliek?nu naic ii?eakkinnc ?annki, ka liaaaaa?nu kczazigo aec?kcz, ik aieeak iunu iisazncakug c kaeaacncgug.

 

Nnanu? 498

Ziec?annai nsanaenzco noaae

1) Ziec?annai nsanaenzco noaae aieeki iunu ka?ankug. Anec nnisiku ka aiciaiscecnu i ziec?annaa nsanaenzco noaae, nsanaenzce noa ninnicn ce nsao nsanaenzco noaae.

2) Nsanaenzce noa giean ninni?nu nazea ce iakici nsanaenzici noauc, anec nnisiku aiciaiscecnu ii znig.

 

Nnanu? 499

Kaeka?akca nsanaenzco noaae

1) Lis?aiz kaeka?akc? nsanaenzco noaae ilsaaae?zn nnisiku.

2) Nnisiku kaeka?akca nsanaenzco noaae gicon aiaascnu eziigo aaanliniikigo ocec?anzigo cec zscac?anzigo ecoo.

3) Anec a aiciaisa i nsanaenzig noaa ilsaaaeaki, ?ni nlis saesauaan linni?kkue nsanaenzce noa, ni nsanaenzca noauc kaeka?aznn? a niinaannnaca n saceagaknig nsanaenzici noaa.

4) Anec nnisiku ka aiciaiscecnu i lasaaa?a nlisa a linni?kkue nsanaenzce noa c lis?aza kaeka?akc? nsanaenzco noaae, zaeaa? nnisika kaeka?aan li iakigo nsanaenzigo noaua, zinisua, aiciaiscaucnu gaeao niiie, kaeka?azn nsanuaci nsanaenzici noauz, zinisue ?ae?ann? lsaanaaanaeag ninnaaa nsanaenzici noaa.

 

Nnanu? 500

Ineua nsanaenzici noauc

Anec nnisika kaeka?cea nsanaenzici noauz c znig niiilaki anisie nnisika, ika ka giean inieaanu znici nsanaenzici noauz iae niceanc? anisie nnisiku.

 

Nnanu? 501

Inkiaakca ae? inaiaa nsanaenzici noauc

1) Ecoi, o zinisici cnlsaucaaann? niceanca ka kaeka?akca aci nsanaenzcg noauae, aieeki inzsunu nnisikag eziua iinni?naeunnaa, zinisua gicon aueaanu iiinkiaakkua nigkakc? ii iisazncakinnc c kaeaacncginnc znici ecoa. Anec znc iinni?naeunnaa nnaec ceaannku noaua ai zikoa lsioanna nsanaenzici noaa, ik aieeak kaeagaaecnaeuki inzsunu co nnisikag.

2) Nsanaenzigo noaua gieki aanu inaia, anec nolannaozn iinni?naeunnaa, zinisua aueuaazn iiinkiaakkua nigkakc? a aci iisazncakinnc c kaeaacncginnc, a nazea nicaa, anec aci zaaecoczaoc? ka inaa?aan nie, i zinisie aiciaascaaecnu nnisiku. Nnisika giean aanu inaia nsanaenzigo noaua, zinisici ika kaeka?cea cec a kaeka?akca zinisici ika lsckcgaea o?annca, nieuzi nicaa, anec inkiaakc? ae? inaiaa ae nnaec ceaannku linea kaeka?akc? nsanaenzici noauc.

 

Nnanu? 502

Lis?aiz inaiaa nsanaenzici noauc

1) Nnisiku gicon aiciaiscnun? i lis?aza inaiaa nsanaenzici noauc.

2) Anec nlis saesauaan linni?kkue nsanaenzce noa c nnisiku ka aiciaiscecnu i lis?aza inaiaa nsanaenzici noauc, aci ilsaaae?zn a niinaannnaca n saceagaknig nsanaenzici noaa.

3) Anec nlis saesauaan nsanaenzce noa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa c nnisiku ka aiciaiscecnu i lis?aza inaiaa nsanaenzici noauc, nnisika, zinisa? eaeaan inaiaa nsanaenzici noauc a na?akca l?nkaaoanc akae n nici ak?, zicaa ika oekaea i kaeka?akcc znici nsanaenzici noauc cec zicaa ae nnaei ceaannki zazia-ecii ce olig?konuo a lokzna 501 aakkici eazika iinni?naeunna, linueaan niiilakca nsanaenzcg noau?g, ozaeuaa? a kag zazici nsanaenzici noauz ika inaiacn c inkiaakca inaiaa. Anec nsanaenzce noau?, zinisigo ea?aeak inaia, ka inzaeuaaann? in auliekakc? naico ii?eakkinnae, ailsin ii inaiaa sauazn innaeukua nsanaenzca noauc. Anec nlis sannganscaaan iack nsanaenzce noau?, ailsin ii inaiaa saesauaan znin nsanaenzce noau?.

 

Nnanu? 503

Izik?akca liekigi?ce nsanaenzici noauc

1) Liekigi?c? nsanaenzici noauc eazak?caaznn?:

1. anec lsck?n inaia znici noauc;

2. anec nsanaenzce noau? inzaeaen? in saesauakc? nlisa;

3. anec nnisiku aiciaiscecnu ii izik?akcc liekigi?ce nsanaenzici noauc;

4. a na?ec ni ngasnuz nsanaenzici noauc.

2) I lis?aza izik?akc? liekigi?ce nsanaenzici noauc nnisiku gicon naiiiaki aiciaiscnun?. Anec nnisiku ka aiciaiscecnu i lis?aza izik?akc? liekigi?ce nsanaenzici noauc c nlis sannganscaaan linni?kkue nsanaenzce noa, lscgak?ann? lsaacea saceagakna nsanaenzici noaa.

 

Nnanu? 504

Kaeka?akca kiaici nsanaenzici noauc

Anec liekigi?c? nsanaenzici noauc eazik?cecnu, kiaici nsanaenzici noauz kaeka?azn a lis?aza, ilsaaaeakkig a nnanua 499 aakkici eazika.

 

SAEAAE 64
Saesauakca nlisa a nsanaenzig noaa

Nnanu? 505

Saakilsaaca nnisik c ninn?eanaeukinnu

Nsanaenzce noa, saesaua? nlis, niiezaaan lsckoclu saakilsaac? nnisik c ninn?eanaeukinnc. O zaeaie nnisiku cgaznn? iackaziaua lsaaa ausaecnu naia gkakca c ealclanu naic lsaaa.

 

Nnanu? 506

Ilsaaaeakca lis?aza lsioanna nsanaenzici noaa

1) O nnisik annu lsaai naiiiaki ozaeuaanu lis?aiz lsiaaaakc? nsanaenzici noaa.

2) Anec nnisiku saucec saesauanu nlis a linni?kkig nsanaenzig noaa, ki ka saucec i lis?aza lsioanna nsanaenzici noaa, nlis saesauaann? a niinaannnaca n saceagaknig nsanaenzici noaa.

3) Anec nlis saesauaan nsanaenzce noa, zinisue nieaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa c nnisiku ka aiciaiscecnu i lis?aza lsioanna nsanaenzici noaa, nsanaenzce noa nag ilsaaae?an znin lis?aiz.

4) Lsaanaaanaeu ninnaaa znici nsanaenzici noaa giean naginni?naeuki saesauanu lsioannoaeukua ailsinu, anec zni ago aiaascec nnisiku cec innaeukua nsanaenzca noauc.

 

Nnanu? 507

Nsizc

1) Nsanaenzce noa nag ilsaaae?an nsizc, a sagzao nsizia, ilsaaaeakkuo nnanuae 493 znici eazika.

2) Linni?kkue nsanaenzce noa niiezaaan lsioannoaeukua nsizc, onnakiaeakkua a saceagakna nsanaenzici noaa.

 

Nnanu? 508

Ganni saesauakc? nlisa

O nnisik annu lsaai naiiiaki ilsaaae?nu ganni saesauakc? nlisa. Anec nnisiku ii znig ka aiciaiscecnu, ganni saesauakc? nlisa ilsaaae?an nsanaenzce noa.

 

Nnanu? 509

?euz nsanaenzici noaa

1) Lsioann nsanaenzici noaa lsicnoiacn ka cinoaasnnaakkig ?euza. Ka asocig ?euza lsioann giean lsicnoiacnu, anec ii znig aiciaiscecnu nnisiku.

2) Anec zazie-ni ce o?annkczia lsioanna ka aeaaaan ?euzig, ka zinisig lsicnoiacn lsioann, nsanaenzce noa lscceauaan lasaaia?cza. Lis?aiz, a zinisig ilea?caaznn? oneocc lasaaia?cza, ilsaaae?an nsanaenzce noa.

3) Nsanaenzce noa giean ealsincnu o nnisik lasaaia cec kinascaeuki eaaasakkue lasaaia eziici lcnugakkici aizaeanaeunnaa ka ?euz, ka zinisig lsicnoiacn lsioann.

 

Nnanu? 510

Lsaannaacnaeunnai nnisik

1) Ocec?anzca ecoa naic aaea a nsanaenzig noaa aaaon nagc cec lsc linsaakc?annaa liekigi?kuo lsaannaacnaeae.

2) Aaea zscac?anzco eco a nsanaenzig noaa aaaon co aieekinnkua ecoa, zinisua aaennaozn a sagzao liekigi?ce, lscnaiakkuo cg eazikig, onnaaig cec lieieakcag, a nazea asocca liekigi?kua lsaannaacnaec zscac?anzco eco.

3) Nnisiku lsioanna nsanaenzici noaa gicon lscceancnu aaaizania ae? lsaainnaaeakc? zscac?anzie ligilc.

 

Nnanu? 511

Sanoiau lsioanna nsanaenzici noaa

1) A sanoiau lsioanna nsanaenzici noaa azez?aznn? ileana, na?eakka? n sannginsakcag nlisa, a nazea cikisas nsanaenzici noauc.

2) Saegas sanoiaia lsioanna nsanaenzici noaa, a nazea nsizc c lis?aiz co ileanu ilsaaae?an nsanaenzce noa, o?cnuaa? noggo cnza, neiekinnu nlisa c oneiac?, ozaeakkua a aiciaisa i nsanaenzig noaa.

3) Nsanaenzce noa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa, cikisas nsanaenzici noauc ilsaaae?an linea kaeka?akc? nsanaenzici noauc, anec nnisiku a aiciaisa ka ilsaaaecec cka?a.

 

Nnanu? 512

Zikocaakocaeukinnu lsioanna nsanaenzici noaa

1) Eanaaakc? nsanaenzici noaa ?ae?znn? eazsunugc. Ecoa, zinisua ka ?ae?znn? o?annkczagc lsioanna, gicon lscnonnnaiaanu ka eanaaakcc nsanaenzici noaa nieuzi n niceanc? nnisik.

2) Nsanaenzce noa naaaakc? i lsioanna nsanaenzici noaa ka niiilaan nsanucg ecoag c ka loieczoan.

 

Nnanu? 513

Ka?aei lsioanna nsanaenzici noaa

1) A nsanaenzig noaa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa, anec nnisiku a aiciaisa i nsanaenzig noaa aiciaiscecnu i ninnaaa nsanaenzici noaa, a nazea a linni?kkig nsanaenzig noaa lsioann ka?ckaann? n gigakna liaa?c cnziaici ea?aeakc?.

2) A nsanaenzig noaa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa, anec nnisiku a aiciaisa ka aiciaiscecnu i ninnaaa nsanaenzici noaa, lsioann nsanaenzici noaa ka?ckaann? a gigakn, zicaa inaan?cz lieo?aan in cnnoa zilcz cnziaici ea?aeakc? c niiilakca i kaeka?akcc nsanaenzici noauc.

 

Nnanu? 514

Liaa?a cnziaici ea?aeakc?

1) Cnziaia ea?aeakca a nsanaenzce noa liaaann? lcnugakki.

2) A cnziaig ea?aeakcc ozaeuaaann?:

1. ckoisgaoc? i nnisikao:

a) i zscac?anzco ecoao: kaeaakca c ganni kaoieaakc? (zscac?anzce aasan) c, anec cnnoo ceaannki, - saccnnsaocikkue kigas c kigas naeaoika;

i) i ocec?anzco ecoao: cg?, oagcec?, ganni ecnaeunnaa c, anec cnnoo ceaannki, - ec?kue zia c kigas naeaoika;

2. lsaagan cnza, nogga, san?an noggu cnza;

3. inkiaakca cnza c aizaeanaeunnaa, zinisua zni lianaaseaazn;

4. nsaiiaakc? cnnoa;

5. nlcniz lsceacaaguo aizogaknia.

3) Z cnziaigo ea?aeakcz lsceacaznn?:

1. niceauakca nnisik i nsanaenzig noaa, anec zni niceauakca ka azez?aki a aiciais, a na?ec n zinisug aiekcz nlis;

2. aiciais, a na?ec n zinisug aiekcz nlis;

3. aizogaknu, ka zinisua cnnao nnueaann? a cnziaig ea?aeakcc;

4. aizaeanaeunnaa innuezc cnziaici ea?aeakc? inaan?czo.

 

Nnanu? 515

Ineua ka cnz

Ineua ka cnz inaan?cz lsaainnaae?an a nsiz, onnakiaeakkue nnisikagc cec nsanaenzcg noaig, ozaeuaa? aiesaeakc?, anec nazca annu, c aizaeanaeunnaa, co lianaaseaazlca.

 

Nnanu? 516

Annsa?kue cnz

1) Nnisiku gicon naiiiaki aiciaiscnun? i lis?aza liaa?c annsa?kici cnza, anec lsaagan annsa?kici cnza aoiacn a aiciais i nsanaenzig noaa.

2) Anec nnisiku aiciaiscecnu i lasaaa?a nlisa ae? aci saesauakc? a linni?kkue nsanaenzce noa, ki ka aiciaiscecnu i lis?aza liaa?c annsa?kici cnza, ni aci ilsaaae?an saceagakn linni?kkici nsanaenzici noaa.

3) Anec nlis sannganscaaan nsanaenzce noa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa c nnisiku ka aiciaiscecnu i lis?aza liaa?c annsa?kici cnza, inaan?cz cgaan lsaai liaanu annsa?kue cnz ka lieakaa ?ag ai cnna?akc? nici nsiza, zinisue onnakiaeak ae? liaa?c ineuaa.

 

Nnanu? 517

Cegakakc? c ailiekakc? cnza

Anec nnisiku ka aiciaiscecnu cka?a, nnisika giean cegak?nu c ailiek?nu cnz a na?akca anaci lsioanna nsanaenzici noaa ai nici, zaz ka?ani saesauakca nlisa.

 

Nnanu? 518

Saesauakca nlisa a nsanaenzig noaa

1) Niiezaa? eazez?akkue nnisikagc aiciais i nsanaenzig noaa, nsanaenzce noa lsiaiacn eanaaakc?, ?niiu auneouanu iis?nkakc? c aiesaeakc? nnisik, a nazea ?niiu lsiaascnu aizaeanaeunnaa (onnkue lsioann), cec saesauaan nlis, inkiauaa?nu nieuzi ka lcnugakkuo aizaeanaeunnaao c ganascaeao (lcnugakkue lsioann). Nsanaenzce noa lsiaiacn onnkue lsioann nazea nicaa, zicaa nnisiku aiciaiscecnu i lcnugakkig lsioanna, ki zaza?-ni ce nnisik ai aukanakc? sauakc? linsaiiaaea onnkue lsioann.

2) Nsanaenzce noa naiaasagakki niiilaan nnisikag i eanaaakcc nsanaenzici noaa.

3) Nsanaenzce noa ekazigcn nnisiku n eziugc ea?aeakc?gc, aizogaknagc asocie ckoisgaocae, zinisoz ik lieo?aan, a nazea n eazez?akc?gc zznlasnia c asoccgc aizaeanaeunnaagc.

 

Nnanu? 519

Zissanlikaakoc?

1) Niiilakc?, ea?aeakc? c asocici acaa zissanlikaakoc? a lsioanna nsanaenzici noaa linueaann? eazaekug lcnugig cec li ckigo, oczncso? oazn innuezc, cec ainnaae?? aasanano ec?ki lia lialcnu.

2) Zissanlikaakoc? n?cnaann? lieo?akkie, anec ika ainnaaeaka aasanano ec?ki cec li ozaeakkigo li?niaigo aasano aasanana, cec li ganno kaoieaakc? (zscac?anzigo aasano) zscac?anzici ecoa, cec ganno ecnaeunnaa ocec?anzici ecoa, a anec aasan kaeue? au?nkcnu, li lineaakago ceaannkigo aasano.

 

Nnanu? 520

Lineaannac? kao?annc? a lsioanna nsanaenzici noaa

1) Anec inaan?cz ka liaaan ineua ka cnz a niinaannnaca ni nnanuae 515 aakkici eazika, nsanaenzce noa lsiaieeaan lsioann, ka sannganscaa? nazoz kaliaa?o lscekakcag cnza, anec a aiciaisa i nsanaenzig noaa ka nzaeaki cka?a.

2) Anec nnisika iae oaaecnaeukie lsc?cku ka ?ae?ann? ka onnkue lsioann cec ka lsaainnaae?an lcnugakkue aizaeanaeunna, nsanaenzce noa lsiaieeaan lsioann c saesauaan nlis, inkiauaa?nu ka cgazlcan? o kaci aizogaknu.

 

Nnanu? 521

Aizaeanaeunnaa

1) Nsaannaagc aizaeanaeunnaa a nsanaenzig noaa gicon iunu li?nkakc? nnisik, lcnugakkua aizaeanaeunnaa, aalannaakkua aizaeanaeunnaa c eazez?akc? zznlasnia.

2) Aizaeanaeunnaa liaazn nnisiku. Zaeaie nnisika koeki aizaeanu na iinni?naeunnaa, ka zinisua ika nnueaann? a iiinkiaakca naico nsaiiaakce cec aiesaeakce. Nsanaenzce noa giean ealsincnu lsaainnaaeakc? nnisikagc ailiekcnaeukuo aizogaknia cec asocco aizaeanaeunna.

3) Lcnugakkua aizaeanaeunnaa liaaznn? a acaa isccckaea cec zilcc. Anec nnisika liaaan zilcz aizogakna, nsanaenzce noa nag cec li lsinuia asocie nnisiku giean ealsincnu liaanu isccckaeukue aizogakn. Li lsinuia ecoa, zinisia liaaei isccckaeukua aizogakn, nsanaenzce noa aieasalaan aci iisanki, innaae?? a ganascaeao lsioanna aci eaaasakkoz zilcz.

4) Nsanaenzce noa nag ilsaaae?an ailonncginnu, niinaannnaca c iiinkiaakkinnu aizaeanaeunna.

 

Nnanu? 522

Zznlasncea

1) Anec a aiciaisa i nsanaenzig noaa ka onnakiaeaki cka?a, nsanaenzce noa giean li lsinuia nnisiku kaeka?cnu zznlasnceo, lscceanca iakici cec kanzieuzco zznlasnia. Zznlasncea kaeka?aann? nieuzi nicaa, zicaa nnisika nka?aea ealeancea nsanaenzigo noao aiekacsaeaakca ea oneocc zznlasna.

2) Nnisiku li nsaiiaakcz nsanaenzici noaa lsaainnaae?zn zznlasno kaiioiacgua naaaakc? cec aizogakn, lizaeuaazn niaasu cec asocca lsaaganu.

3) Li ealsino nnisiku nsanaenzce noa lscceauaan zznlasna linea aa?c eazez?akc? lsck?nu o?annca a eanaaakcc nsanaenzici noaa ae? nici, ?niiu lsaainnaacnu li?nkakc? c inaancnu ka ailsinu nnisik li liaiao znici eazez?akc?.

4) Nsanaenzce noa onnakaaecaaan lis?aiz, a niinaannnaca n zinisug gaeao nnisikagc saeaae?znn? sanoiau ea oneocc zznlasna.

 

Nnanu? 523

Iianla?akca cnza

Li nsaiiaakcz iakie nnisiku nsanaenzce noa giean lsck?nu sauakca ii iianla?akcc cnza. Nsanaenzce noa giean ealsincnu, ?niiu lsincailieieka? nnisika lsaainnaacea niinaannnaozlaa iianla?akca ae? cnliekakc? znici sauakc?.

 

Nnanu? 524

Lsioannoaeukua lineaannac? auoiaa nnisiku

1) Oazn i nig, ?ni ocec?anzia ecoi, zinisia ?ae?ann? iakie ce nnisik, ogasei, cec zscac?anzia ecoi, zinisia ?ae?ann? iakie ce nnisik, eazik?cei nolannaiaakca nag li naia ka eaaasuaan aiciais i nsanaenzig noaa, anec nnisiku ka aiciaiscecnu cka?a, c inlascaaagia lsaaiaia inkiuakca ailonzaan lsaagnnaakkinnu lsaa.

2) A znig neo?aa nsanaenzce noa lscinnakaaecaaan lsioann nsanaenzici noaa ai ilsaaaeakc? lsaailsaagkcza.

3) Oannc? nsaiiaakce cec lasaaia aieca gicon iunu inkiaakcag ae? eaaasuakc? lsioanna nsanaenzici noaa nieuzi a nao neo?a?o, zicaa aiciais i nsanaenzig noaa ingakak a lis?aza, onnakiaeakkug eazikig cec aiciaisig.

 

Nnanu? 525

Lsaai ka aiesaeakca

1) Anec kasouaki cec ka niiezaaki zazia-ni ce lieieakce lsioanna nsanaenzici noaa, nnisika, zinisa? o?annaoan a lsioanna nsanaenzici noaa, kaeagaaecnaeuki, zaz nieuzi ae nnaei ceaannki cec aieeki nnanu ceaannki ii znig kasouakcc, liaaan a nsanaenzce noa c anisie nnisika lcnugakkua aiesaeakc?.

2) Iiinkiaakkinnu aiesaeakce ilsaaae?an nsanaenzce noa.

3) Anec nnisika ka liaaan aiesaeakc?, n?cnaann?, ?ni ika inzaeaeanu in naico lsaa liaaaanu nazca aiesaeakc?.

 

Nnanu? 526

Lsinizie

1) Eanaaakc? nsanaenzici noaa lsiniziecsozn nieuzi nicaa, anec zaza?-ni ce nnisik zni nsaioan c ileancea nsanaenzigo noao aiekacsaeaakca ea oneocc nazsanas?.

2) Lsinizie lcuan nazsanasu, kaeka?akkue nsanaenzcg noaig. Nnisiku gicon aanu inaia nazsanasz a lis?aza, onnakiaeakkig a nnanu?o 501 c 502 aakkici eazika.

3) Lsinizie lialcnuaazn ana nsanaenzca noauc c nazsanasu. Nnisiku cgazn lsaai iekazigcnn? n lsinizieig c ausaecnu naia aiesaeakc? cec eaga?akc?.

4) Iiinkiaakkinnu aiesaeakce c niinaannnaca eaga?akce lsicnoia?lago ka eanaaakcc, ilsaaae?an nsanaenzce noa.

 

Nnanu? 527

Osakakca aizogaknia lsioanna linea aci eaaasuakc?

1) Anec nlis saesauaan linni?kkue nsanaenzce noa, aizogaknu linea eaaasuakc? lsioanna nsanaenzici noaa innaznn? ka osakakcc a nsanaenzig noaa. Nsanaenzce noa inolannae?an osakakca a niinaannnaca n onnakiaeakkig eazikig lis?azig osakakc? asocaia.

2) Anec nlis sannganscaaan nsanaenzce noa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa, aizogaknu li lsioanno ioisge?znn? a nnieuzco zzeagle?sao, ?niiu linea eaaasuakc? lsioanna nsanaenzici noaa a iakig zzeagle?sa co auaanu zaeaie nnisika.

 

Saeaae 65
Sauakca nsanaenzici noaa

Nnanu? 528

Lsck?nca sauakce a nsanaenzig noaa

1) Ana sauakc? (sauakc? c lscciaisu) a nsanaenzig noaa, zicaa a aci ninnaaa iieaa iakici nsanaenzici noauc, lsckcgaznn? lsinnug iieuucknnaig cieinia.

2) Sauakca nsanaenzici noaa annolaan a nceo a aaku aci lsck?nc?. Iki ka liaeaecn iieaeiaakcz c li liaiao aci kaeue? liaanu lsinann.

 

Nnanu? 529

Gcsiaia niceauakca

1) Anec ai asag? lsioanna nsanaenzici noaa nnisiku eazez?cec gcsiaia niceauakca, nsanaenzce noa eaaasuaan lsioann.

2) Gcsiaia niceauakca nnisiku eazez?azn lcnugakki c a kag ozaeuaazn: zscac?anzca ecoa – kaeaakca, saccnnsaocikkue kigas c ganni kaoieaakc? (zscac?anzce aasan), ocec?anzca ecoa – cg?, oagcecz, ec?kue zia c ganni ecnaeunnaa, a nazea lsaagan nlisa c ii?eanaeunnaa zaeaie nnisiku, zinisua ikc aiisiaieuki ae?ecnu auliek?nu.

3) Li nsaiiaakcz nnisik nsanaenzce noa naicg sauakcag onaaseaaan gcsiaia niceauakca, anec aci lieieakc? ka lsincaisa?an eaziko. Nazia sauakca aieeki niinaannnaiaanu lieieakc?g nnanuc 530 aakkici eazika c cgaan nazoz ea zscac?anzoz nceo, zaz lscciais nsanaenzici noaa.

 

Nnanu? 530

Lscciais nsanaenzici noaa

1) Lscciais nsanaenzici noaa ninnaae?zn a lcnugakkig acaa c aci lialcnuaazn nsanaenzca noauc. Anec nsanaenzce noa ninnicn ce kanzieuzco nsanaenzce noaae, lscciais lialcnuaazn ana nsanaenzca noauc, a anec zazie-ni ce kco ka lialcnae lscciais, a lscciaisa ozaeuaaann? lsc?cka, li zinisie innonnnaoan aci lialcnu.

2) A lscciaisa ozaeuaaann?:

1. ninnaa nsanaenzici noaa;

2. aana c ganni ninnaaeakc? lscciaisa;

3. naaaakc? i nnisikao;

4. lsaagan nlisa;

5. gincacsiaza lscciaisa, anec nnisiku ka aiciaiscecnu cka?a;

6. eazez?akca i liekig cec ?annc?kig oaiaeanaisakca cnza cec i aci liekig cec ?annc?kig inzeikakcc, a nazea nolkinnu sauakc? nsanaenzici noaa;

7. aeunzcaaaga? nogga, anec lscciais ninnaae?ann? i aeunzakcc aakac;

8. zikzsankia cgolannai c aci nnicginnu, zinisa? aeunzcaaann? a neo?aa innonnnac? cgolannaa, anec lscciais ninnaae?ann? ii aieasana cgolannaa a kanosa;

9. zigo, zazca aaennac? c a zazie nsiz kaai cnliekcnu, anec lscciais aieeacaan ii?eakkinnc cnliekcnu ilsaaaeakkua aaennac?;

10. zaza? ?annu lscciaisa inkincnn? z zaeaigo ce cnnoia, anec lscciais ninnaae?ann? a lieueo kanzieuzco cnnoia, cec zazoz ?annu lscciaisa kaai cnliekcnu zaeaigo ce inaan?czia, anec lscciais ninnaae?ann? lsinca kanzieuzco inaan?czia;

11. sanoiau lsioanna nsanaenzici noaa, a nazea saeaaeakca znco sanoiaia c sanoiaia ka zscac?anzoz ligilu gaeao nnisikagc.

3) Zilcc lscciaisa nsanaenzici noaa linueaznn? nnisikag.

4) Zaeaa? nnisika, niiilca ii znig anisie nnisika, ai cnliekakc? lscciaisa giean lsincnu nsanaenzce noa:

1. cnlsaacnu ezioz ailolakkoz a lscciaisa iucizo a san?anao, csagganc?anzoz iucizo cec ila?anzo. Znc iucizc nsanaenzce noa giean cnlsaacnu li naiae ckcocancaa;

2. saes?nkcnu lscciais. Saes?nkakca lscciaisa n gigakna aci lsck?nc? nnakiacnn? kainsageagie ninnaakie ?annuz lscciaisa;

3. a na?akca nscaoanc akae ni ak? inlsaazc lscciaisa lsck?nu ailiekcnaeukue lscciais, anec a lscciaisa ka saesauaki zazia-ni ai lsck?nc? lscciaisa liaakkia lsiuakca. Anec nsanaenzce noa n?cnaan lsiuakca iiinkiaakkug, ni zni lsiuakca oaiaeanais?ann?, ninnaae?? ailiekcnaeukue lscciais.

5) Nsanaenzce noa sauaan kaiioiacgi ec lscnonnnaca nnisik lsc saesauakcc nsanaenzcg noaig znici ailsina.

 

Nnanu? 531

Lis?aiz, a zinisig eaaas?znn? lialcnc nsanaenzco noaae ka sauakc?o

Lis?aiz, a zinisig eaaas?znn? lialcnc nsanaenzco noaae ka sauakc?o a linni?kkig nsanaenzig noaa ilsaaae?an saceagakn linni?kkici nsanaenzici noaa, a a nsanaenzig noaa, zinisue iisaeiaak ae? saesauakc? zikzsankici nlisa, ai auaa?c sauakc? lialcnc nsanaenzco noaae eaaas?zn kinascaeuki.

 

Nnanu? 532

Eaaasuakca lsioanna nsanaenzici noaa

1) Nsanaenzce noa lsckcgaan sauakca i eaaasuakca lsioanna nsanaenzici noaa, anec:

1. cnnao ineuaaan naie cnz c inaan?cz ka aiesaeaan lsinca znici;

2. nnisiku aiciaiscecnu i eaaasuakcc nlisa gcsiaug niceauakcag;

3. aiciais i nsanaenzig noaa a lis?aza, onnakiaeakkig eazikig cec aiciaisig, linas?e nceo;

4. nsanaenzce noa lscekaan, ?ni nlis kaliaaaaignnaakak nsanaenzigo noao;

5. ocec?anzia ecoi, zinisia ?ae?ann? iakie ce nnisik ogasei, cec zscac?anzia ecoi, zinisia ?ae?ann? iakie ce nnisik, lasannaei nolannaiaanu c lsaaiaia inkiuakca ka ailonzaan lsaagnnaakkinnu lsaa, cec nnisiku aiciaiscecnu i eaaasuakcc lsioanna a nazig neo?aa.

2) Anec lsioann nsanaenzici noaa eazik?ak li lsc?ckag, ozaeakkug a lokzna 1 c 2 lasaie ?annc znie nnanuc, lianiskia iisalakca a nsanaenzce noa cec iisalakca a noa li nliso gaeao nagc ea nagugc nnisikagc i nig ea nagig lsaagana c ka nig nagig inkiaakcc ka ailonzaznn?.

3) Anec lsioann nsanaenzici noaa eaaasuak ka inkiaakcc lsc?ck, ozaeakkuo a lokznao 3 c 4 lasaie ?annc znie nnanuc cec anec ocec?anzia ecoi, zinisia ?ae?ann? iakie ce nnisik ogasei, cec zscac?anzia ecoi, zinisia ?ae?ann? iakie ce nnisik, lasannaei nolannaiaanu, c nnisiku aiciaiscecnu, ?ni a znig neo?aa lsioann nsanaenzici noaa eaaasuaann?, nnisiku cgazn lsaai iisancnun? a noa.

 

Saeaae 66
Cnliekakca sauakce nsanaenzici noaa

Nnanu? 533
Lis?aiz cnliekakc? sauakc? nsanaenzici noaa

1) Sauakca nsanaenzici noaa ii?eanaeuki ae? nnisik c cnliek?ann? aiisiaieuki a nsiz, ozaeakkue a znig sauakcc. Anec a sauakcc ka ozaeak nsiz aci cnliekakc?, ni sauakca nsanaenzici noaa cnliek?ann? kaeagaaecnaeuki.

2) Anec sauakca nsanaenzici noaa cnliek?ann? a Eanacc c aiisiaieuki ka cnliekaki, eacknasaniaakka? nnisika cgaan lsaai iisancnn? a saeikkue (cisianzie) noa li ganno kaoieaakc? nsanaenzici noaa n ea?aeakcag i auaa?a cnliekcnaeukici ecnna ae? lsckoacnaeukici cnliekakc? sauakc? nsanaenzici noaa.

 

Nnanu? 534

Liaa?a ea?aeakc? i lsckoacnaeukig cnliekakcc sauakc? nsanaenzici noaa

1) Nnisika, zinisa? lsincn auaanu cnliekcnaeukue ecnn, niiilaan ii znig a lis?aza nnanuc 519 aakkici eazika, nnisika, lsinca zinisie ealsaucaaann? lsckoacnaeukia cnliekakca sauakc? nsanaenzici noaa, ka lieakaa ?ag ea:

1. nsc ak? ai liaa?c ea?aeakc? a noa, anec niiilakca iuei lasaaaki ec?ki cec cnlieueo? nsaannaa naeaziggokczaocc;

2. l?nu akae ai liaa?c ea?aeakc?, anec niiilakca linueaann? li li?na.

2) Z ea?aeakcz i auaa?c cnliekcnaeukici ecnna lsceacaznn?:

1. sauakca nsanaenzici noaa, a anec aaei sannganscaae linni?kkue nsanaenzce noa, eaaasakka? zilc? sauakc?;

2. aizogakn, zinisue lianaaseaaan lcnugakkia niceauakca nnisik i lasaaa?a nlisa ae? saesauakc? a nsanaenzig noaa cec aci kinascaeuki eaaasakkoz zilcz;

3. aizaeanaeunnaa, ?ni nnisika, lsinca zinisie ealsaucaaann? lsckoacnaeukia cnliekakca sauakc? nsanaenzici noaa, ii znig niiilaki;

4. aizogakn ii oleana cinoaasnnaakkie liuecku.

3) Ana aizogaknu liaaznn? ka cinoaasnnaakkig ?euza cec aganna n kinascaeuki eaaasakkug lasaaiaig ka cinoaasnnaakkue ?euz.

4) Sauakca nsanaenzici noaa li lsinuia nnisiku gieki auaanu iisanki, eagakca aci eaaasakkie zilcae.

 

Nnanu? 535

Lsck?nca sauakc? li ea?aeakcz i lsckoacnaeukig cnliekakcc sauakc? nsanaenzici noaa

1) Sauakca i auaa?a cnliekcnaeukici ecnna cec gincacsiaakkue inzae aci auaanu noau? lsckcgaan aackiec?ki ka inkiaakcc liaakkici ea?aeakc? c lsceieakce z kago a na?akca l?ncakaakici nsiza ni ak? liaa?c ea?aeakc? iae lscceauakc? nnisik.

2) Sauakc? i auaa?a cnliekcnaeukici ecnna annolaan a nceo kaeagaaecnaeuki.

3) Ka sauakca inzaeanu auaanu cnliekcnaeukue ecnn gieki liaanu ?annkoz eaeiio a na?akca aan?nc akae ni ak?, zicaa cnnao lieo?ce zilcz sauakc?.

 

Nnanu? 536

Inkiaakca ae? inzaea auaanu cnliekcnaeukue ecnn

1) Noau? inzaeuaaan a auaa?a cnliekcnaeukici ecnna, anec nnisika, lsinca zinisie ealsaucaaann? cnliekakc? sauakc? nsanaenzici noaa, liaaan aizaeanaeunnaa nici, ?ni:

1. aiciais i nsanaenzig noaa eazez?cei kaaaanliniikia ecoi cec aiciais i nsanaenzig noaa ka cgaan nceo a niinaannnaca n lscgak?agug eazikig;

2. nnisika ka iuei niinaannnaozla niiilaki i kaeka?akcc nsanaenzco noaae cec i lsioanna nsanaenzici noaa c zni nolannaakki liaec?ei cec gicei liaec?nu ka lsioann nsanaenzici noaa;

3. nsanaenzce noa ka iue iisaeiaak cec nsanaenzce lsioann ka lsiceiuae a niinaannnaca n aiciaisig i nsanaenzig noaa cec lieieakc?gc ?annc A znici eazika;

4. sauakca nsanaenzici noaa lsck?ni li nliso, zinisue ka iue lsaaonginsak a aiciaisa i nsanaenzig noaa, cec zinisue ka inaa?aan lieieakc?g aiciaisa i nsanaenzig noaa, cec a kag saesauaku ailsinu, zinisua ka ioaanuaazn aiciais i nsanaenzig noaa. A znig neo?aa cnliekcnaeukue ecnn gieki auaanu li nie ?annc sauakc? nsanaenzici noaa, zinisia niinaannnaoan aiciaiso nsanaenzici noaa, anec zni aiegieki inaaecnu in ailsinia, zinisua ka ioaanuaaznn? aiciaisig i nsanaenzig noaa.

2) Nnisika nas?an lsaai aiesaeanu lsinca auaa?c cnliekcnaeukici ecnna, anec ika a niinaannnacc ni nnanuae 525 znici eazika n?cnaann? inzaeaauaen? in naico lsaa liaaaanu nazca aiesaeakc?.

3) Noau? inzaeuaaan a auaa?a cnliekcnaeukici ecnna nazea a nig neo?aa, anec ziknnancsoan, ?ni a niinaannnaca n zncg eazikig zikzsankue nlis gieki sannganscaanu nieuzi a noaa.

 

Nnanu? 537

Lineaannac? inzaea auaa?c cnliekcnaeukici ecnna

Linea nici, zicaa sauakca ii inzaea auaanu cnliekcnaeukue ecnn annolaan a nceo:

1. nlis gieki saesaucnu a noaa a iilag lis?aza, anec cnliekcnaeukue ecnn iuei inzaeaki auaanu ka inkiaakcc 1 c 4 lokznia ?annc lasaie c ?annc 3 nnanuc 536 znici eazika;

2. nlis gieki lianiski lasaaanu ka saesauakca a nsanaenzig noaa, anec cnliekcnaeukue ecnn inzaeaki auaanu ka inkiaakcc lokznia 2 c 3 ?annc lasaie nnanuc 536 znici eazika.

 

 


{added}
Председатеь Скайдрите Реча